0
Twój koszyk

Regulamin

§1. Postanowienia ogólne

1. Usługodawca świadczy Usługi zgodnie z Regulaminem i przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
2. Świadczenie Usług odbywa się za pośrednictwem strony internetowej Serwisu przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu.
3. Usługodawca udostępnia niniejszy Regulamin na stronie internetowej Serwisu oraz może udostępniać go w Koncie Użytkownika lub
zamieszczać w załączeniu do wiadomości e-mail, zawierających oświadczenia o przyjęciu ofert Użytkowników. Użytkownicy mogą w
dowolnym czasie: uzyskać dostęp do Regulaminu, utrwalić go, pozyskać i odtworzyć poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku danych.
4. Podane na stronie internetowej Serwisu informacje nie stanowią oferty Usługodawcy w rozumieniu art. 66 ustawy Kodeks cywilny, a jedynie zaproszenie Użytkowników do składania ofert zawarcia umowy, zgodnie z art. 71 ustawy Kodeks cywilny.
5. W celu korzystania z wszystkich funkcjonalności Serwisu, konieczne jest dysponowanie przez Użytkownika:
1. urządzeniem teleinformatycznym z dostępem do sieci Internet,
2. poprawnie skonfigurowaną przeglądarką internetową w wersji aktualnej bądź poprzedniej: Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google
Chrome, Safari lub Opera, z włączoną obsługą JavaScript,
3. aktywnym i poprawnie skonfigurowanym kontem poczty elektronicznej,
4. dostępem do Konta Użytkownika.
6. Korzystanie z Serwisu może wiązać się z poniesieniem przez Użytkownika kosztów opłat z tytułu dostępu do sieci Internet oraz transmisji
danych, w zakresie ustanowionym umową z operatorem telekomunikacyjnym, z którego usług korzysta Użytkownik.

§2. Rejestracja konta użytkownika

1. Umowa o świadczenie Usługi prowadzenia Konta Użytkownika zostaje zawarta na czas nieoznaczony, w chwili potwierdzenia przez Usługodawcę rejestracji Konta Użytkownika.
2. Przedmiotem niniejszej Usługi prowadzenia Konta Użytkownika jest udostępnienie panelu Konta Użytkownika, umożliwiającego m. in. zarządzanie danymi Użytkownika i zamówieniami.
3. Aby utworzyć Konto Użytkownika, należy dokonać dobrowolnej i bezpłatnej rejestracji. Następuje ona poprzez wypełnienie i wysłanie do Usługodawcy formularza rejestracyjnego, który jest udostępniony w obszarze strony internetowej Serwisu.
4. Warunkiem prawidłowego wypełnienia formularza rejestracyjnego jest uzupełnienie jego wszystkich obowiązkowych oraz ewentualnie opcjonalnych pól, przy użyciu prawdziwych, kompletnych i dotyczących Użytkownika danych lub informacji.
5. Przed wysłaniem formularza rejestracyjnego, poprzez zaznaczenie jego właściwego pola Użytkownik powinien oświadczyć, iż zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego postanowienia.
6. Wysłanie formularza rejestracyjnego do Usługodawcy następuje przy użyciu funkcjonalności Serwisu i za jego pośrednictwem.
7. Korzystanie z Konta Użytkownika jest możliwe po jego utworzeniu, a następnie zalogowaniu przy użyciu właściwego loginu i hasła.
8. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi prowadzenia Konta Użytkownika, może zostać dokonane bez podania przyczyny i w dowolnym czasie, przy użyciu jego funkcjonalności lub poprzez wysłanie oświadczenia Użytkownika w tym przedmiocie do Usługodawcy, np. poprzez wiadomość e-mail lub list.

§3. Wyszukiwarka

1. Usługodawca udostępnia Użytkownikom funkcjonalność Serwisu, jaką jest wyszukiwarka.
2. Aby wyszukać treści, należy wprowadzić w obszarze wyszukiwarki Serwisu żądaną treść, a następnie ją zatwierdzić.
3. Funkcjonalność umożliwia przeszukiwanie zasobów Serwisu przy użyciu słów kluczowych wprowadzonych przez Użytkownika.
4. Dodatkowo, funkcjonalność może umożliwiać przeprowadzenie wyszukiwania zaawansowanego w zakresie wybranych kryteriów.

§4. Warunki składania zamówień

1. Zamówienia można składać za pośrednictwem strony internetowej Serwisu przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę, przy użyciu funkcji Koszyk. Po skompletowaniu listy w obszarze Koszyka Użytkownik przechodzi do realizacji zamówienia.
2. Po skompletowaniu zamówienia w obszarze Koszyka Użytkownik wprowadza lub wybiera:
a) informacje rozliczeniowe,
b) informacje o dostawie, zawierające sposób i adres Dostarczenia,
c) metodę płatności.
3. Złożenie zamówienia poprzedza otrzymanie przez Użytkownika poprzez wyświetlenie w obszarze Koszyka, informacji o łącznej cenie za zamówienie wraz z podatkami oraz kosztami pochodnymi.
4. Złożenie zamówienia może nastąpić poprzez użycie właściwego przycisku w Koszyku i jest równoznaczne ze złożeniem Usługodawcy przez Użytkownika oferty zawarcia umowy.
5. Przed wysłaniem formularza zamówienia, poprzez zaznaczenie właściwego pola kontrolnego, Użytkownik powinien oświadczyć, iż zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego postanowienia.
6. Usługodawca niezwłocznie poinformuje Użytkownika o niemożliwości przyjęcia zamówienia, w przypadku wystąpienia okoliczności ją powodujących. Udzielenie tej informacji następuje drogą telefoniczną lub elektroniczną. Informacja może stanowić odrzucenie oferty w całości albo zawierać następujące propozycje modyfikacji zamówienia:
1. odrzucenie oferty w części niemożliwej do zrealizowania, co skutkuje przeliczeniem wartości zamówienia,
2. dokonanie podziału Towarów podlegających Dostarczeniu na część, której Dostarczenie jest możliwe oraz część, której Dostarczenie nastąpi w późniejszym terminie, co nie skutkuje przeliczeniem wartości zamówienia.
7. Przyjęcie oferty Użytkownika dokonane przez Usługodawcę z zastrzeżeniem zmiany, o której stanowi punkt powyższy poczytuje się za nową ofertę, wymagającą przyjęcia przez Użytkownika w celu zawarcia umowy.
8. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez Usługodawcę następuje poprzez niezwłoczne przesłanie wiadomości e-mail. Wiadomość ta zawiera ustalone przez strony warunki zawartej umowy, a także dane wprowadzone przez Użytkownika w formularzu zamówienia, w celu umożliwienia wykrycia błędów w nich występujących. W przypadku wykrycia takiego błędu, Użytkownik może powiadomić Usługodawcę o tym fakcie, poprzez wysłanie wiadomości e-mail ze wskazaniem poprawnych danych.
9. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest równoznaczne z przyjęciem przez Usługodawcę oferty zawarcia umowy, złożonej przez Użytkownika.

§5. Warunki świadczenia sprzedaży

1. Przedmiot umowy Sprzedaży obejmuje zobowiązanie:
1. w przypadku zamówienia Towarów niebędących plikami cyfrowymi – zobowiązanie Usługodawcy do przeniesienia na Użytkownika
własności Towarów i wydania ich, oraz zobowiązanie Użytkownika do odebrania Towarów i zapłaty Usługodawcy ceny Towarów,
2. w przypadku zamówienia Towarów będących plikami cyfrowymi (programów) – zobowiązanie Usługodawcy do udostępnienia plików
w sposób umożliwiający pobranie na odległość lub aktywację oraz zobowiązanie Użytkownika do zapłaty Usługodawcy ceny Towarów.
2. Przedmiot uprawnień Użytkownika w zakresie Towarów będących programami finansowo – kadrowymi (pliki cyfrowe) stanowi udzielenie przez dostawcę Comarch SA na rzecz Użytkownika odpłatnej licencji w zakresie użytku. Warunki licencyjne są uwarunkowane przez Comarch SA w osobnych warunkach licencyjnych.
3. W przypadku programów finansowo – kadrowych Użytkownik może wykupić odnawialną comiesięczną subskrypcję, której warunki określa dostawca oprogramowania. Poprzez stronę Serwisu następuje jednorazowa miesięczna opłata. Dalsza opłata subskrypcyjna następuje poprzez dostawcę programu.
4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do prowadzenia kampanii promocyjnych, polegających w szczególności na obniżeniu cen.
5. Zawierając umowę Usługodawca zobowiązuje się do Dostarczenia Użytkownikowi Towarów bez wad.
6. Zawarcie umowy następuje w chwili potwierdzenia przyjęcia zamówienia Użytkownika przez Usługodawcę.
7. Wydanie Towarów następuje w czasie podanym w opisie Towaru.
8. Czas realizacji wydania Towarów może ulec zmianie w przypadku zmiany zamówienia przez Klienta.
9. Wydanie Towarów odbywa się:
1. w odniesieniu do Towarów będących plikami cyfrowymi, poprzez udostępnienie Klientowi zaszyfrowanego linku lub kodu aktywacyjnego do Towaru będącego plikiem cyfrowym, w sposób umożliwiający jego pobranie lub otwarcie,
2. w przypadku wyboru przez Klienta opcji Dostarczenia Towaru niebędącego plikiem cyfrowym do Paczkomatu, w Dni robocze do
wybranego paczkomatu.
3. w przypadku wyboru odbioru osobistego Towarów niebędących plikami cyfrowymi, w siedzibie Sklepu w Dniach roboczych w godz.
7:00-15:00.
10. Szczegółowe informacje w przedmiocie dostępnych metod Dostarczenia, Przewoźników oraz związanych z nimi kosztów, są opublikowane na stronie internetowej Serwisu, a Użytkownik jest o nich informowany w trakcie procesu składania zamówienia.
11. Wydanie Towarów następuje nie wcześniej niż po uiszczeniu zapłaty przez Użytkownika.
12. Potwierdzenie wydania Towarów Przewoźnikowi w celu ich Dostarczenia, może zostać dokonane poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej Użytkownika.
13. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy przechodzi na Konsumenta z chwilą jej wydania Konsumentowi.
14. W przypadku wyboru przez Użytkownika opcji Dostarczenia za pośrednictwem Przewoźnika, zaleca się, aby dostarczona przesyłka została zbadana przez Użytkownika przy obecności Przewoźnika.
15. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki Użytkownik ma prawo żądać od Przewoźnika sporządzenia właściwego protokołu.

§6. Podpis kwalifikowany

1. Usługodawca świadczy na rzecz Użytkowników Usługę uzyskania lub odnowienia podpisu kwalifikowanego.
2. Użytkownik posiada możliwość uzyskania podpisu kwalifikowanego poprzez zakup certyfikatu.
3. Po złożeniu zamówienia Użytkownik wypełnia formularz aktywacyjny udostępniony przez Usługodawcę.
4. Usługodawca potwierdza tożsamość Użytkownika oraz wydaje certyfikat na podstawie osobistej weryfikacji.
5. Weryfikacja odbywa się na terenie i w miejscach wskazanych przez Usługodawcę na stronie internetowej Serwisu. Użytkownik zobowiązany jest skontaktować się z Usługodawcą w celu umówienia się na weryfikację tożsamości.
6. Po pozytywnej weryfikacji następuje instalacja certyfikatu. Sposób jest zależy od rodzaju wykupionej usługi.
7. Odnowienie podpisu kwalifikowanego następuje poprzez wprowadzenie kodu aktywacyjnego, przeznaczonego dla osób posiadających ważny certyfikat kwalifikowany.

§7. Certyfikat SSL

1. Usługa certyfikatu SSL to usługa świadczona przez Usługodawcę, polegająca na reprezentacji Użytkownika przed Wystawcą w procesie
zawierania umowy o wystawienie certyfikatu SSL na zasadach świadczenia usług określonych przez tego Wystawcę.
2. Zamówienie Usługi następuje na warunkach wskazanych w art. 4.
3. Usługodawca zobowiązuje się zgłosić do Wystawcy wniosek o wystawienie certyfikatu SSL, na warunkach określonych w formularzu
zamówienia, pod warunkiem zaksięgowania płatności.
4. Certyfikat SSL jest wystawiany przez Wystawcę po pozytywnej weryfikacji prawa Użytkownika do domeny.
5. Po pozytywnym zakończeniu procesu weryfikacji, certyfikat SSL zostanie udostępniony poprzez kod aktywacyjny przesłany na adres e-mail podany w zamówieniu.
6. Okres certyfikacji rozpoczyna się z chwilą wystawienia certyfikatu SSL i zgodnie z terminem określonym w karcie Usługi.
7. Użytkownik posiada możliwość odnowienia certyfikatu SSL, przed zakończeniem okresu certyfikacji, poprzez złożenie zamówienia zgodnie z art. 4.

§8. Warunki płatności

1. Wartość płatności jest ustalana na podstawie cennika znajdującego się na stronie internetowej Usługodawcy w chwili złożenia zamówienia.
2. Ceny podane na stronie internetowej Serwisu są cenami brutto podanymi w polskich złotych i zawierają wartość podatku VAT.
3. Łączna cena zamówienia, widoczna przed potwierdzeniem zamówienia obejmuje cenę wraz z należnościami podatkowymi oraz wszelkimi kosztami pochodnymi, w szczególności kosztami transakcji.
4. Łączna cena zamówienia jest wiążąca dla Usługodawcy i Użytkownika.
5. Usługodawca umożliwia następujące sposoby płatności z tytułu świadczonych Usług:
1. gotówką przy odbiorze osobistym w siedzibie stacjonarnej Serwisu,
2. przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Usługodawcy o numerze: 19 1050 1328 1000 0090 9231 4179,
3. przy użyciu zewnętrznego systemu płatności Przelewy24, obsługiwanego przez DialCom24 Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-327) przy ul. Kanclerskiej 15, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000306513, NIP:
7811733852 oraz REGON: 634509164.
6. Użytkownik jest zobowiązany do uiszczenia płatności:
1. w chwili wydania Towaru – w przypadku wyboru metody płatności gotówką,
2. w terminie 7 dni – w przypadku wyboru metody płatności przelewem tradycyjnym,
3. w chwili złożenia zamówienia – w przypadku wyboru metody płatności przy użyciu zewnętrznego systemu płatności.
7. Zwrot płatności przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty powstania przyczyny, w przypadku:
1. odstąpienia od umowy przez Konsumenta,
2. rezygnacji przez Użytkownika z zamówienia lub części zamówienia opłaconego przed realizacją,
3. uznania przez Usługodawcę roszczenia objętego zgłoszeniem reklamacyjnym w całości lub części, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów.
8. Zwrot płatności następuje przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki został użyty przez Użytkownika w pierwotnej transakcji, chyba że wyrazi on zgodę na inne rozwiązanie, które nie wiążę się dla niego z żadnymi kosztami.
9. Usługodawca nie jest zobowiązany do zwrotu poniesionych przez Użytkownika dodatkowych kosztów Dostarczenia Towarów, jeżeli
Użytkownik wybrał sposób Dostarczenia Towarów inny niż najtańszy zwykły sposób Dostarczenia oferowany przez Usługodawcę.

§9. Gwarancje przy sprzedaży

1. Towary mogą być objęte gwarancją Usługodawcy, producenta lub dystrybutora.
2. Udzielenie gwarancji następuje przez złożenie oświadczenia gwarancyjnego, które określa obowiązki gwaranta i uprawnienia Użytkownika w przypadku, gdy Towar nie ma właściwości określonych w tym oświadczeniu.
3. Wraz z Towarem objętym gwarancją, Usługodawca wydaje Użytkownikowi dokument gwarancyjny.

§10. Postępowanie reklamacyjne

1. Reklamacje mogą być składane z tytułu rękojmi lub gwarancji, w przypadku jej udzielenia.
2. W przypadku objęcia Towaru gwarancją, Użytkownik jest uprawniony do reklamowania Towaru przy zastosowaniu uprawnień wynikających z gwarancji, poprzez zgłoszenie reklamacji za pośrednictwem Usługodawcy lub bezpośrednio do gwaranta. W razie wykonywania przez Konsumenta uprawnień z gwarancji, bieg terminu do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia Usługodawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez gwaranta wykonania obowiązków wynikających z gwarancji albo bezskutecznego upływu na ich wykonanie.
3. Prawo do korzystania z uprawnień wynikających z tytułu rękojmi przysługuje niezależnie od ewentualnych uprawnień wynikających z
gwarancji. Wykonanie ewentualnych uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu rękojmi.
4. Zgłoszenie reklamacji z tytułu rękojmi może zostać dokonane listem lub wiadomością e-mail pod adres pocztowy lub elektroniczny
Usługodawcy. Można je wnieść przy użyciu formularza, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
5. W treści składanej reklamacji z tytułu rękojmi, zaleca się zamieszczenie:
1. danych kontaktowych, które posłużą udzieleniu odpowiedzi na reklamację oraz prowadzeniu korespondencji z nią związanej,
2. numeru rachunku bankowego, który posłuży zwrotowi środków pieniężnych, w przypadku zaistnienia takiej okoliczności,
3. opisu problemu oraz danych identyfikacyjnych.
6. W przypadku, gdy reklamacja z tytułu rękojmi dotyczy Towaru, w celu rozpatrzenia reklamacji przez Usługodawcę, Konsument jest obowiązany dostarczyć lub przesłać reklamowany Towar na adres Usługodawcy, na jego koszt. Jeżeli ze względu na rodzaj Towaru lub sposób jego zamontowania dostarczenie Towaru byłoby nadmienię utrudnione, Konsument obowiązany jest udostępnić Towar Usługodawcy w miejscu, w którym Towar się znajduje.
7. Usługodawca rozpoznaje reklamacje:
1. z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty zgłoszenia,
2. z tytułu świadczonych usług w terminie 30 dni od daty zgłoszenia,
3. z tytułu ewentualnej gwarancji, w terminie określonym w warunkach gwarancyjnych.
8. Usługodawca poinformuje Konsumenta o sposobie rozstrzygnięcia otrzymanej reklamacji:
1. z tytułu rękojmi drogą elektroniczną lub listem zwykłym, w zależności od woli Konsumenta lub zastosowanej przez niego metody
wniesienia reklamacji,
2. z tytułu ewentualnej gwarancji w sposób określony w warunkach gwarancyjnych.
9. W przypadku, gdy reklamacja z tytułu rękojmi dotyczy Towaru, który po rozpoznaniu reklamacji podlega przesłaniu do Konsumenta,
Usługodawca dostarczy lub prześle Towar na adres Konsumenta.
10. Zwrot środków pieniężnych w związku z reklamacją z tytułu rękojmi nastąpi przy użyciu metody przelewu na rachunek bankowy albo
przekazem pocztowym, zgodnie z wolą Konsumenta.
11. Stosowanie prawa rękojmi zostaje wyłączone w stosunku do Użytkowników niebędących Konsumentami.

§11. Pozasądowe rozpatrywanie reklamacji i dochodzenie roszczeń

1. Konsument posiada możliwość skorzystania z następujących pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
1. złożenie wniosku o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy
Inspekcji Handlowej, którego adres z uwagi na właściwość można ustalić za pomocą strony internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i
Konsumentów, prowadzonej pod adresem URL https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596,
2. złożenie wniosku o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a
Usługodawcą do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, którego adres z uwagi na właściwość można ustalić za pomocą strony
internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, prowadzonej pod adresem URL
https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595,
3. skorzystanie z pomocy powiatowego lub miejskiego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów,
4. złożenie skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem URL http://ec.europa.eu/consumers/odr/, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE.
2. Szczegółowe informacje o procedurze pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur znajdują się w siedzibach oraz na stronach internetowych podmiotów wymienionych w pkt 1.
3. Wykaz podmiotów i instytucji, które realizują zadania związane z pozasądowym rozwiązywaniem sporów konsumenckich oraz szczegółowe informacje w tym przedmiocie, znajdują się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, dostępnej pod adresem URL https://www.uokik.gov.pl.

§12. Odstąpienie od umowy

1. Zawarte w niniejszym artykule postanowienia dotyczące prawa do odstąpienia od umowy przez Konsumentów stosuje się w stosunku do osoby fizycznej, zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
2. Konsument może bez podawania przyczyny odstąpić w terminie 14 dni od umowy, z zastrzeżeniem norm wskazanych w treści pouczenia o odstąpieniu od umowy, stanowiącego załącznik do Regulaminu.
3. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi m. in. w odniesieniu do umowy Sprzedaży:
1. jeżeli Usługodawca wykonał w pełni Usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
2. w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia
rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy,
3. nagrań dźwiękowych lub wizualnych albo programów komputerowych Dostarczanych w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po Dostarczeniu.
4. W pozostałych przypadkach Konsument może odstąpić od umowy, składając Usługodawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu.
5. Niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Konsument odstąpił od umowy, ma on obowiązek zwrócić Towar Usługodawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Usługodawcę. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Niniejszy przepis nie znajduje zastosowania w przypadku, gdy Usługodawca zaproponował, że sam odbierze Towar.
6. Usługodawca zobowiązuje się do odebrania Towaru na swój koszt, gdy ze względu na jego charakter nie można odesłać Towaru w zwykły sposób pocztą, a jednocześnie Towar został Dostarczony Konsumentowi do miejsca, w którym zamieszkiwał w chwili zawarcia umowy Sprzedaży.
7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
8. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:
1. zawarcia umowy – w przypadku umów o świadczenie Usług,
2. w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy – w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy.
9. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
10. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsumenci muszą poinformować Usługodawcę (T2T SYSTEM Sp. z o.o. ul. Jana Pawła II 25a/c, 47-440 Nędza, sklep@t2t-system.com) o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).
11. Usługodawca zwróci Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Usługodawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
12. Usługodawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodził się on na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
13. W przypadku odstąpienia od umowy, uważa się ją za niezawartą.
14. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Usługodawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

§13. Przetwarzanie danych oraz plików cookies

1. Informacje o warunkach przetwarzania danych osobowych przez Usługodawcę, znajdują się w Polityce prywatności i plików cookies Serwisu.
2. Informacje o stosowanych plikach cookies znajdują się w Polityce prywatności i plików cookies Serwisu.

§14. Warunki licencyjne dotyczące zawartości serwisu

1. Usługodawca udziela na rzecz Użytkowników korzystających z Serwisu nieodpłatnej licencji w zakresie własnego użytku osobistego i w celu umożliwienia korzystania z Serwisu, z zachowaniem niniejszych warunków.
2. Nazwa Serwisu, projekt graficzny Serwisu, struktura Serwisu, Serwis, kod źródłowy lub skompilowany Serwisu, strony internetowe służące do obsługi Serwisu oraz wszelkie dokumenty opracowane przez Usługodawcę w związku z udostępnieniem Serwisu, włączając w to również powiązane utwory, w tym Regulamin oraz inne dokumenty lub wiadomości przesyłane w związku ze świadczeniem Usług, stanowią utwory w rozumieniu przepisów prawa autorskiego. Usługodawca nie przenosi na Użytkownika praw autorskich majątkowych do Serwisu ani żadnych utworów stanowiących jego część, ani uprawnienia do przyznawania zezwoleń w przedmiocie rozporządzania prawami autorskimi majątkowymi do tych utworów lub Serwisu i korzystania z nich, a także na wykonywanie innych praw zależnych, niezastrzeżonych w warunkach licencyjnych.
3. Prawo do używania Serwisu i powiązanych z nim utworów, obowiązuje na następujących polach eksploatacji: zapisanie i odtworzenie w pamięci urządzenia telekomunikacyjnego w miejscu i czasie przez siebie wybranym oraz dostęp i wyświetlenie za pośrednictwem urządzenia telekomunikacyjnego w miejscu i czasie przez siebie wybranym.
4. Użytkownik nie może: wypożyczać, dzierżawić ani odsprzedawać utworów ani żadnej ich części, jak również tworzyć utworów pochodnych na ich podstawie, wykonywać zmian utworów, usuwać informacji o prawach własności lub prawach autorskich, które mogą pojawić się w obszarze utworów, wykorzystywać utworów w celach naruszających obowiązujące przepisy prawa powszechnego lub normy etyczne i moralne.
5. Licencja jest nieograniczona w czasie, nieograniczona terytorialnie i niewyłączna, a obowiązuje w stosunku do całości Serwisu i powiązanych z nim utworów. Usługodawca zachowuje wyłączne prawa do decydowania o zachowaniu integralności Serwisu.

§15. Warunki publikacji treści przez użytkowników

1. Publikując w Serwisie dowolne treści, Użytkownik udziela na rzecz Usługodawcy nieodpłatnej, nieograniczonej w czasie, nieograniczonej
terytorialnie i niewyłącznej licencji w zakresie ich wykorzystania na następujących polach eksploatacji: publikacja w obszarze strony internetowej Serwisu, zapisanie i odtworzenie w pamięci urządzenia telekomunikacyjnego w miejscu i czasie przez siebie wybranym, dostęp i wyświetlenie za pośrednictwem urządzenia telekomunikacyjnego w miejscu i czasie przez siebie wybranym, z zachowaniem prawa do udzielania sublicencji, w celu umożliwienia Użytkownikom korzystania z Serwisu.
2. Publikując w Serwisie odnośnik do innej strony internetowej, zarówno poprzez linkowanie jak i embeddowanie, Użytkownik powinien zapoznać się z dokumentacją prawną tej strony internetowej oraz z warunkami licencyjnymi w przedmiocie korzystania z utworów opublikowanych w jej obszarze, w celu stwierdzenia, czy wyżej wymienione dokumenty uprawniają Użytkownika do publikacji odnośnika w Serwisie, zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
3. Publikując w Serwisie odnośnik do utworu opublikowanego na innej stronie internetowej poprzez embeddowanie, Użytkownik powinien upewnić się, iż utwór ten jest udostępniony publicznie i bez ograniczeń, a dostęp do niego nie wymaga logowania, subskrypcji lub płatności.
4. Publikując w Serwisie treść lub odnośnik do innej strony internetowej, w obszarze których uwidoczniono wizerunki osób trzecich, których zgoda jest konieczna do publikacji, Użytkownik powinien upewnić się, iż osoby te wyraziły na to zgodę.
5. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż zabronione jest dostarczanie do Serwisu lub za jego pośrednictwem, treści:
1. bezprawnych,
2. mogących wprowadzić w błąd innych Użytkowników,
3. naruszających dobra osobiste Użytkowników, Usługodawcy lub osób trzecich,
4. powszechnie uznanych za obraźliwe, wulgarne lub naruszające dobre obyczaje, w szczególności: treści pornograficznych, treści
propagujących używanie narkotyków lub nadmierne spożywanie alkoholu, treści nawołujących do rasizmu, ksenofobii lub szerzenia
nienawiści.
6. Usługodawca jest uprawniony do usunięcia lub moderacji treści, które naruszają postanowienia Regulaminu lub przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

§16. Warunki obowiązywania i zmian regulaminu

1. Regulamin wchodzi w życie w terminie 3 dni od daty jego opublikowania na stronie internetowej Serwisu.
2. Zmiana Regulaminu lub wypowiedzenie przez Usługodawcę umowy o świadczenie Usługi może nastąpić z przyczyny zmiany przepisów prawa dotyczących przedmiotu postanowień zawartych w Regulaminie, a także z powodu zmian technicznych lub organizacyjnych dotyczących świadczeń realizowanych przez Usługodawcę, w szczególności w następujących wypadkach:
1. zmiana w zakresie funkcjonowania oferowanych przez Usługodawcę Usług lub funkcjonalności, w tym wycofanie Usługi lub funkcjonalności, do której mają zastosowanie postanowienia Regulaminu,
2. wprowadzenie przez Usługodawcę nowych Usług lub funkcjonalności, do których będą miały zastosowanie postanowienia Regulaminu,
3. zmiana systemów informatycznych wykorzystywanych przez Usługodawcę, do których mają zastosowanie postanowienia Regulaminu,
4. zmiana przepisów prawa: regulujących Usługi oferowane przez Usługodawcę, do których zastosowanie mają postanowienia Regulaminu, mających wpływ na świadczenie Usługi, wykonywanie umowy lub Regulaminu, zmiana przepisów podatkowych lub zasad rachunkowości stosowanych przez Usługodawcę, zmiana lub wydanie nowych orzeczeń sądowych, orzeczeń organów administracji, zaleceń lub rekomendacji uprawnionych organów, w tym Prezesa Urzędu lub Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów – w zakresie związanym ze świadczeniem Usług, wykonywaniem umowy lub Regulaminu,
5. zmiana przez Usługodawcę modelu biznesowego prowadzonej działalności, objętej niniejszym Regulaminem.
3. Zmiana Regulaminu następuje poprzez publikację jego nowej treści na stronie internetowej Serwisu.
4. Usługodawca publikuje informację o zmianie Regulaminu w obszarze strony internetowej Serwisu, nie później niż w terminie 3 dni przed datą rozpoczęcia obowiązywania jego nowego brzmienia. Publikacja tej informacji następuje poprzez udostępnienie tekstu jednolitego Regulaminu na stronie internetowej Serwisu.
5. Usługodawca wysyła drogą elektroniczną informację o zmianie Regulaminu lub wypowiedzeniu umowy o świadczenie Usług, w przypadku związania stron umową zawartą na czas nieoznaczony.
6. W przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu, Użytkownik jest uprawniony do rozwiązania trwającej umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną.
7. Usługodawca jest uprawniony do rozwiązania obowiązującej umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną, z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia.

§17. Postanowienia końcowe

1. Znaczenie pojęć pisanych wielką literą jest zgodne z objaśnieniami zamieszczonymi w części opisującej definicje użyte w Regulaminie.
2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
1. przerwy w prawidłowym funkcjonowaniu Serwisu lub nienależyte świadczenie Usług, spowodowane siłą wyższą, w stosunku do Użytkowników niebędących Konsumentami,
2. przerwy w prawidłowym funkcjonowaniu Serwisu lub nienależyte wykonywanie Usług na rzecz Użytkowników niebędących Konsumentami, spowodowane czynnościami technicznymi lub przyczyną leżącą po stronie podmiotów, za pomocą których Usługodawca świadczy Usługi,
3. korzyści utracone przez Użytkowników niebędących Konsumentami.
3. W przypadku braku możliwości polubownego rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem niebędącym Konsumentem lub Konsumentem niezamieszkującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okoliczności dopuszczania takiej możliwości przez przepisy jego prawa krajowego, za właściwy dla jego rozstrzygnięcia ustanawia się sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.
4. W stosunku do Użytkowników niebędących Konsumentami lub do Konsumentów niezamieszkujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w przypadku, gdy przepisy ich prawa krajowego dopuszczają taką możliwość, za prawo właściwe dla wykonania umowy zawartej z Usługodawcą oraz rozstrzygania sporów z nią związanych, stosuje się prawo Rzeczypospolitej Polskiej.
5. Postanowienia Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać praw Użytkownika będącego Konsumentem, wynikających z przepisów miejscowego prawa powszechnie obowiązującego.
6. W stosunku do umów zawartych z Usługodawcą, w przypadku niezgodności Regulaminu z przepisami prawa powszechnie obowiązującego w kraju Konsumenta, stosuje się te przepisy.
7. W przypadku, gdy postanowienia Regulaminu okażą się nieważne albo bezskuteczne, okoliczność ta nie narusza ważności i skuteczności pozostałych postanowień Regulaminu. Zamiast nieważnych albo bezskutecznych postanowień obowiązywać będzie norma odpowiadająca temu, co strony ustaliły albo temu, co by ustaliły, gdyby zawarły takie postanowienie w Regulaminie.

§18. Definicje użyte w regulaminie

Dni robocze to dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
Dostarczenie to proces doręczenia Towarów Użytkownikowi do wskazanego przez niego miejsca przeznaczenia, realizowany za pośrednictwem Przewoźnika.
Konsument to Użytkownik, który jest osobą fizyczną i zawiera umowę w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub zawodową.
Konto Użytkownika to panel umożliwiający zarządzanie zamówieniami Użytkownika za pośrednictwem Serwisu, pod warunkiem rejestracji i logowania.
Koszyk to funkcjonalność Serwisu, umożliwiającą kompletowanie zamówień Towarów przez Użytkownika.
Przewoźnik to podmiot, świadczący usługi Dostarczania Towarów we współpracy z Usługodawcą.
Regulamin to niniejsze warunki umowne, których przedmiot stanowi świadczenie Usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz
Użytkowników, za pośrednictwem Serwisu.
Serwis to serwis internetowy, prowadzony przez Usługodawcę za pośrednictwem strony internetowej dostępnej w sieci Internet pod adresem URL: t2t-system.com.
Sprzedaż to Usługa sprzedaży Towarów, świadczona przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika, której przedmiot stanowi zobowiązanie Usługodawcy do przeniesienia na Użytkownika własności Towarów i ich wydania oraz zobowiązanie Użytkownika do odebrania Towarów i zapłaty Usługodawcy oznaczonej ceny.
Towar to rzecz zaprezentowana w obszarze Serwisu przez Usługodawcę w celu Sprzedaży.
Usługa to usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika, na podstawie umowy zawartej pomiędzy stronami za pośrednictwem Serwisu.
Zawarcie umowy następuje w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron.
Usługodawca to T2T SYSTEM Sp. z o.o. z siedzibą w Nędzy (47-440) przy ul. Jana Pawła II 25a/c, zarejestrowana pod numerem NIP 6392002332 oraz REGON 242758904, będąca usługodawcą i właścicielem Serwisu. Z Usługodawcą można się skontaktować pod numerem telefonu: +48 503 328 933 oraz przy użyciu adresu e-mail: sklep@t2t-system.com.
Użytkownik to osoba fizyczna, pod warunkiem posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych, lub ograniczonej zdolności do czynności prawnych w przypadkach uregulowanych przepisami prawa powszechnie obowiązującego lub pod warunkiem posiadania zgody przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, na której rzecz przepisy prawa powszechnie obowiązującego przyznają zdolność prawną, która zawiera z Usługodawcą umowę o świadczenie Usługi.